Algemene voorwaarden Dean Coonie

Opdrachtgever: De persoon of entiteit die Dean Coonie opdracht geeft voor werkzaamheden.

Het werk: Het geheel aan werkzaamheden overeengekomen tussen de opdrachtgever en Dean Coonie, inclusief:

 • Dienstverlening
 • Levering van materialen

Het bestek: Gedetailleerde omschrijving van het werk, inclusief tekeningen, voorschriften en voorwaarden.

Werkuren: Werkzaamheden vinden plaats tijdens reguliere werkdagen en -uren. Op officiële feestdagen en lokale vrije dagen wordt niet gewerkt.

Overmacht: Omstandigheden waardoor Dean Coonie redelijkerwijs niet kan nakomen, worden als overmacht beschouwd. Hierdoor kan Dean Coonie de verplichtingen tijdelijk of gedeeltelijk opschorten zonder schadevergoeding. Bijvoorbeeld slecht weer.

Offerte: Schriftelijke prijsopgave, verzonden aan de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van Dean Coonie aan de opdrachtgever, met details over de werkzaamheden, materialen, vermoedelijke startdatum en prijs.

 • Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dean Coonie. Afwijkingen moeten schriftelijk en in onderling overleg worden bevestigd.
 • De opdrachtgever moet een ondertekend exemplaar aangetekend retourneren. Na ontvangst zijn de afwijkende bepalingen van kracht.
 • Deze voorwaarden kunnen door de opdrachtgever niet terzijde worden geschoven, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 • De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te accepteren. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.
 • Betaling: binnen 14 dagen na factuurdatum zonder verrekening.
 • Opmerkingen over uitvoering: binnen 14 dagen na voltooiing van het werk.

OFFERTE:

 • Prijzen in de offerte zijn richtprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven. De offerte is gebaseerd op het bestek. Definitieve bedragen staan in de opdrachtbevestiging. De offerte is een ondeelbaar geheel.
 • Geldigheid offerte: 30 dagen na dagtekening.
 • Bij geen reactie binnen 1 maand na offertedatum kunnen calculatiekosten in rekening worden gebracht. Deze kunnen verrekend worden als het werk alsnog door Dean Coonie wordt uitgevoerd.

OPDRACHTBEVESTIGING: De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de opdrachtgever of door het afspreken van een startdatum. Materiële en immateriële schadeclaims tegen Dean Coonie kunnen nooit hoger zijn dan het factuurbedrag. Bij overmacht is Dean Coonie niet aansprakelijk voor schade.

VERPLICHTINGEN VAN DEAN COONIE

 • Dean Coonie zal het werk uitvoeren volgens de opdrachtbevestiging.
 • Werkuren zijn binnen normale bedrijfstijden.
 • Werk wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Dean Coonie is niet verantwoordelijk voor het resultaat als het niet optimaal is door factoren zoals ondeugdelijke ondergrond.
 • Dean Coonie voldoet aan wettelijke afdrachten gerelateerd aan het werk.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 • Zorgen voor een ongestoorde werkomgeving.
 • Tijdig beschikbaar stellen van relevante gegevens, zoals bestek en vergunningen.
 • Financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften of instructies compenseren.
 • Verzekeren van het object tegen brand- en stormschade.
 • Beschikbaar stellen van nutsvoorzieningen op kosten van de opdrachtgever.
 • Vertragingen en gebreken door de opdrachtgever zijn voor zijn rekening.
 • Opdrachtgever is verplicht van te voren een plattegrond te overleggen aan Dean Coonie, met daarop een aanduiding van kabels en riolering. Dean Coonie neemt geen  verantwoordelijkheid bij eventuele schade op zich wanneer dit niet is overhandigt.
 • Beschikbaar stellen van faciliteiten zoals sanitair en kantine.
 • Zorgen voor veiligheid en goede staat van materialen en hulpmiddelen.
 • Kosten om aan bepalingen te voldoen, kunnen niet op Dean Coonie verhaald worden.

PRIJZEN / MEERWERK

 • Prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Dean Coonie mag prijzen wijzigen bij veranderende omstandigheden, ook als deze voorzienbaar waren. Dit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
 • Meerwerk wordt tegen het geldende tarief berekend. Dit geldt ook zonder schriftelijke opdracht.
 • Minderwerk wordt met de opdrachtgever verrekend.

OPNEMING

 • De opneming vindt plaats binnen 8 werkdagen na verzoek van Dean Coonie. De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de opnemingsdatum. Goedkeuring wordt verondersteld bij uitblijven van schriftelijke bezwaren binnen 10 kalenderdagen. Kleine gebreken zijn geen reden voor afkeuring, maar moeten snel hersteld worden. Betalingstermijn wordt gehandhaafd.

OPLEVERING

 • Opleveringsdatum wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Bij geen specifieke datum wordt aangenomen dat er geen uiterste datum is overeengekomen. Opleveringsdatum verlengt automatisch bij onwerkbare dagen. Wijzigingen in het werk vereisen een nieuwe opleveringsdatum. Goedkeuring of gebruikname van het werk betekent oplevering.

ZEKERHEID

 • Dean Coonie kan een voorschot of zekerheid vragen. Bij niet voldoen kan het werk opgeschort worden zonder schadeclaims van de opdrachtgever.

ONTBINDEN OVEREENKOMST

 • De overeenkomst kan zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden worden bij surseance van betaling, faillissement of overmacht.
 • Bij overmacht door Dean Coonie kan de opdrachtgever het werk door een ander laten uitvoeren zonder recht op schadevergoeding. Dean Coonie mag het werk beëindigen en kosten in rekening brengen.
 • Bij overmacht door de opdrachtgever moet deze de gemaakte kosten vergoeden.
 • Partijen moeten schade beperken en eventuele kosten vergoeden.

BETALINGSCONDITIES

 • Factuurbedragen tot € 2250,= excl. BTW: 50% voor aanvang van de werkzaamheden 50% binnen 14 dagen na oplevering
 • Factuurbedragen vanaf € 2250,= excl. BTW: 25% voor aanvang van de werkzaamheden 50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden 25% binnen 14 dagen na oplevering

BETALING

 • Betaling conform bovenstaande condities op een door Dean Coonie aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet tijdige betaling kan Dean Coonie het werk opschorten. Vertragingsrente van 1,5% per maand, gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum. Bij invordering komen buitengerechtelijke kosten van 15% van het factuurbedrag (minimaal € 150,=) voor rekening van de opdrachtgever. Eerst wordt de rente, dan de kosten, en als laatste de hoofdsom voldaan. Bij gerechtelijke procedures worden alle kosten gevorderd. Verrekeningen met mogelijke vorderingen op Dean Coonie zijn niet toegestaan.

Bij nalatigheid na 14 dagen van een betalingsherinnering worden invorderingsmaatregelen genomen.

EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D.

 • Alle ontwerpen van Dean Coonie blijven eigendom van het bedrijf. Materialen en gereedschappen blijven eigendom tot volledige betaling. Risico van schade aan materialen en gereedschappen ligt bij de opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door nalatigheid van Dean Coonie.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Nederlands recht is van toepassing. Arrondissementsrechtbank Roermond is bevoegd bij geschillen.

Werk: Totaal van afgesproken taken tussen opdrachtgever en Dean Coonie, inclusief:

 • Dienstverlening
 • Materiaallevering

Bestek: Gedetailleerde werkbeschrijving met tekeningen, voorschriften en voorwaarden.

Werktijden: Normale werkdagen en -uren, exclusief erkende feest-, vakantie- of vrije dagen.

Overmacht: Omstandigheden waardoor redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst van Dean Coonie verwacht kan worden. Hierbij kan Dean Coonie zijn verplichtingen opschorten zonder schadevergoeding. Voorbeeld: weersomstandigheden.

Offerte: Schriftelijke prijsopgave, verzonden naar de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van Dean Coonie aan de opdrachtgever met werkomschrijving, gebruikte materialen, startdatum en prijs.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dean Coonie.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk bevestigd worden.
Scroll naar boven